Volejbalová pravidla

Na úvod pár zajímavých odkazů

Haník – volejbalová teorie

Trénink výskoku

Chyby na sítí podle nových pravidel

Výtah nejdůležitějších kapitol Mezinárodních pravidel volejbalu

Zpracováno dle Mezinárodních pravidel volejbalu 2001- 2004, uplatněných v České republice od 1.července 2001. Jde o překlad oficiálních “ Mezinárodních pravidel volejbalu 2001- 2004 “ schválených XXVII. kongresem FIVB v Seville v září 2000.

Rozměry hřiště: hřiště je obdélník o rozměrech 18 x 9 m obklopený volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3 m široká. Povrch musí být plochý,vodorovný a jednolitý. Nesmí pro hráče představovat jakékoliv nebezpečí zranění. Je zakázáno hrát na kluzkých nebo hrubých površích. Všechny čáry na hřišti jsou 5 cm široké. Jejich barva musí být světlá a rozdílná od povrchu hrací plochy i od všech ostatních čar. Zóna podání je 9 m široká plocha za koncovou čarou.

Výška sítě: síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy.

Parametry míče: míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu. Obvod míče je 65 – 67 cm a jeho váha 260 – 280 gramů. Jeho barva je jednotná a světlá, nebo kombinací barev, homologovaných FIVB. Vnitřní tlak je 0,300 – 0,325 kg/cm2 ( 294,3 – 318,82 mba ).

Výstroj hráčů: dresy, trenýrky a ponožky musí být pro družstvo jednotné, čisté a stejné barvy. Je zakázáno nosit výstroj bez řádného očíslování ( 1 – 18 ) nebo odlišné barvy od výstroje ostatních spoluhráčů. Je zakázáno nosit předměty, které mohou způsobit zranění nebo přinést hráčům výhodu.

Vedoucí družstva: jak kapitán, tak i trenér družstva jsou zodpovědni za chování a kázeň členů svého družstva.
Kapitán: před utkáním podepisuje zápis o utkání a zastupuje své družstvo při losování. Když je míč mimo hru, ze všech členů družstva pouze kapitán ve hře, má povoleno hovořit s rozhodčím. Po utkání kapitán poděkuje rozhodčím a podepíše zápis o utkání, aby tak potvrdil výsledek.
Trenér: v průběhu utkání řídí trenér hru svého družstva z místa vně hřiště. Určuje hráče základní sestavy, jejich náhradníky a vyžaduje oddechové časy a střídání. Před utkáním trenér zapíše nebo zkontroluje jména a čísla svých hráčů v zápisu o utkání a potom jej podepíše. On i další členové družstva smí z lavičky dávat pokyny na hřiště. Trenér muže dávat tyto pokyny stojíce nebo chodíce ve volné zoně před lavičkou svého družstva až k vymezenému prostoru pro rozcvičení.

Chyba ve hře: kdykoliv se družstvo dopustí činnosti v rozporu s těmito pravidly nebo je jinak poruší, je rozhodčím odpískána chyba ve hře. Pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich. Pokud se dvou nebo více chyb dopustí obě družstva současně vzniká “ oboustranná chyba “ a rozehra se opakuje. Následek chyby je ztráta rozehry a bod; soupeř družstva, které se dopustilo chyby vyhrává rozehru a získává bod.

Vítězství v setu: set vyhrává družstvo, které jako první získalo 25 bodů s rodílem nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 24 : 24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu ( 26 : 24, 27 : 25 ). V rozhodujícím setu ( pátém ), se hraje do 15 bodu s rozdílem 2 bodu.

Nepřítomné a neúplné družstvo: odmítne-li družstvo hrát, poté co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za “ nepřítomné “ a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0 : 3 na sety a 0 : 15 na body v každém setu. Družstvo, které se bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za “ nepřítomné “ se stejnými důsledky jako v předcházejícím pravidle. Družstvo, které je prohlášeno za “ neúplné “ v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání. Dosažené body a sety si neúplné družstvo zachovává.

Sestava družstva: ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva. Základní sestava družstva určuje pořadí postupu hráčů na hřišti. Toto pořadí musí být zachováno po celý set. Pokud družstvo využije možnosti zaznamenat do zápisu obranného hráče “ libera „, jeho číslo musí být zaznamenáno na záznamu postavení pro 1.set společně s čísly šesti hráču základní sestavy.
Postavení: v okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být hráči obou družstev rozmístěni uvnitř vlastního pole v souladu s pořadím postupu ( s vyjímkou podávajícího ). Postavení hráčů je číslováno následovně : tři hráči u sítě jsou hráči přední řady a zaujímají postavení 4 (přední-levý), 3 (přední střední) a 2 (přední pravý). Zbývající tři jsou hráči zadní řady a zaujímají postavení 5 (zadní levý), 6 (zadní střední) a 1 (zadní pravý). Každý hráč zadní řady musí být v postavení dále od sítě než jemu odpovídající hráč přední řady (rozhoduje alespoň část chodidla). Každý pravý (levý) krajní hráč musí mít alespoň část svého chodidla blíže pravé (levé) postranní čáře než jsou chodidla středního hráče jeho řady. Po úderu do míče při podání se mohou hráči přemisťovat a zaujímat jakékoliv postavení ve svém poli a volné zóně. Chyby v postavení se dopustí družstvo, není-li některý hráč ve svém správném postavení v okamžiku, kdy podávající udeří do míče. Dopustí-li se podávající “ chyby při podání “ převládá tato chyba nad chybou v postavení. Stane-li se podání chybným až po úderu do míče, počítá se jako první chyba v postavení.

Střídání hráčů: družstvo může v jednom setu uskutečnit maximálně šest střídání. Najednou je možno vystřídat jednoho nebo více hráčů. Hráč základní sestavy může v setu ze hry odstoupit a vrátit se pouze jednou, a to pouze do svého původního postavení v základní sestavě.

Hráč “ Libero “ : Každé družstvo má možnost uvést do své konečné soupisky 12-ti hráču jednoho specializovaného obranného hráče – libera.

 • Libero musí být před zápasem uveden v zápisu o utkání na specielní řádce připravené k tomuto účelu.
 • Hra Libera je omezena požadavkem, aby se choval jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný úder odnikud, pokud by byl míč v okamžiku doteku zcela nad úrovní horního okraje sítě.
 • Libero nesmí podávat, blokovat a ani se o blok pokoušet.
 • Z míče, zahraného liberem v přední zoně nebo jejím prodloužení obouruč vrchem prsty, nesmí být útočeno nad úrovní horního okraje sítě. Zahraje-li libero stejným způsobem za přední zónou, může být z míče útočeno jakkoliv.
 • Libero musí mít dres, který se barvou nebo provedením liší od ostatních členů mužstva.
 • Střídání libera nejsou započítávána jako normální střídání a jejich počet je neomezený, avšak mezi dvěma následujícími střídáními musí být alespoň jedna rozehra. Mohou být uskutečněna pouze tehdy, je-li míč mimo hru a dříve, než rozhodčí zahájí hru písknutím.
 • Libero smí vstupovat do a opouštět hřiště jen přes postranní čáru před svou lavičkou, a to mezi útočnou a koncovou čárou hříště.
 • Zraněný libero může být v průběhu utkání nahrazen kterýmkoliv hráčem uvedeným v zápisu po předchozím souhlasu prvního rozhodčího. Zraněný libero se již v průběhu utkání nesmí vrátit do hry. Hráč, určený k náhradě zraněného libera zůstává v této funkci pro zbytek utkání.
 • Za správné střídání libera do i ven z hřiště odpovídá trenér. Pokud nastane chyba, je družstvo trestáno za “ chybu v postavení se všemi důsledky.

Míč ve hře: míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání povoleném rozhodčím.
Míč mimo hru: míč je mimo hru v okamžiku chyby odpískané rozhodčím. Jestliže nenastala chyba, v okamžiku zapískání.
Míč ve hřišti: míč je ve hřišti “ dobrý míč „, jestliže se dotkne povrchu hřiště, včetně vymezujících čar.

Míč mimo hřiště: míč je mimo hřiště “ aut „, když :
a) část míče, která se dotkne povrchu, je zcela mimo vymezující čáry,
b) se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru,
c) se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek,
d) přeletí rovinu sítě zcela nebo jen částečně vně prostoru přeletu.

Odbití družstva: každé družstvo ma právo nejvýše na tři odbití míče ( i po bloku ). Odbití zahrnují nejen úmyslná odbití hráčem, ale i neúmyslné doteky míče.
Následné doteky: hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě !
Současné doteky: dva nebo tři hráči se mohou dotknout míče současně :
a) je to počítáno jako dvě (tři) odbití (vyjma bloku). Pokud se snaží více hráčů zahrát míč, ale pouze jeden se míče skutečně dotkne, je započítáno pouze jedno odbití. Jestliže se hráči srazí, není to chyba,
b) vyskytnou-li se současné doteky obou soupeřů nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo, které přijalo míč, má právo na další tři odbití. Letí-li takový míč mimo hřiště „aut“, je to chyba družstva na opačné straně,
c) vedou-li současné doteky obou soupeřů k „držení“, je to „oboustranná chyba“ a rozehra se opakuje (nový míč).

Charakteristika odbití: – míč se může dotknout kterékoliv části těla
– míč musí být udeřen, ne chycen a hozen. Může se odrazit kterýmkoliv směrem.
– míč se může dotknout různých částí těla hráče za předpokladu, že doteky nastanou současně.
Vyjímky: při blokování mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se tyto doteky vyskytnou v průběhu jedné akce. Při prvním odbití míče družstvem se může míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že se tyto doteky vyskytnou v průběhu jedné akce.

Přelet míče přes síť: míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť mezi anténkami Míč, který přeletěl rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcela nebo jen částečně vně prostoru přeletu, může být v rámci povoleného počtu odbití družstvem zahrán zpět za předpokladu, že se hráč nedotkne soupeřova pole a že míč je zahrán zpět přes rovinu sítě opět vně prostoru přeletu na téže straně sítě. Družstvo soupeře nesmí takové akci bránit !

Přesáhnutí přes síť: při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře před nebo v průběhu jeho útočného úderu. Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl zahájen ve vlastním prostoru hry.

Proniknutí pod sítí: pronikat pod sítí do prostoru soupeře je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře. Je dovoleno dotknout se soupeřova pole nohou(ama) nebo rukou(ama) za předpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) nebo ruky(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou nebo přímo nad ní.(nohou se rozumí část dolní končetiny od kotníku po konečky prstů, rukou se rozumí část horní končetiny od zápěstí po konečky prstů) Dotknout se soupeřova pole jakoukoliv jinou částí těla je zakázáno. Hráč může vstoupit do soupeřova pole poté, co se míč dostal mimo hru.

Dotek sítě: dotek sítě je chybou s vyjímkou situace, kdy se hráč, který se nepokouší hrát míč, náhodně dotkne sítě. Po odbití míče se může hráč dotknout sloupku, provazu nebo jakéhokoliv předmětu vně celkové délky sítě za předpokladu, že to nijak neovlivní průběh hry.

Podání: první rozhodčí povolí podání, jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč. Míč při podání musí být nadhozen nebo puštěn z ruky(ou) a poté udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže dříve, než se dotkne kterékoliv jiné části těla nebo hrací plochy. Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu osmi sekund po zapískání rozhodčího. Ruší se tzv. “ pokus o podání „. Je dovolen pouze jeden nadhoz nebo puštění míče. Dribling nebo pohyb míče v rukou je povolen.

Clonění: hráči podávajícího družstva nesmějí cloněním bránit svému soupeři, aby viděl na podávajícího hráče nebo na dráhu letu míče.
Individuální clona: hráč podávajícího družstva vytváří individuální clonu, jestliže v době provádění podání nebo přeletu míče po podání nad ním pohybuje pažemi, skáče nebo se pohybuje stranou.
Kolektivní clona: družstvo vytváří kolektivní clonu, je-li podávající hráč skryt za skupinou dvou nebo více spoluhráčů a míč je podáván přes ně.

Útočný úder: všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku, jsou považovány za útočné údery. Hráč přední řady smí dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek míče nastal uvnitř vlastního hracíhi prostoru. Hráč zadní řady může také dokončit útočný úder z přední zóny, jestliže je v okamžiku doteku jakákoliv část míče pod úrovní horního okraje sítě.

Chyby při útočném úderu:

 • hráč udeří do míče uvnitř prostoru hry soupeřova družstva
 • hráč umístí míč mimo hřiště (do autu)
 • hráč zadní řady dokončí útočný úder z přední zóny, je-li v okamžiku úderu míč zcela nad úrovní horního okraje sítě
 • hráč dokončí útočný úder proti soupeřovu podání, jestliže je míč v přední zóně a zcela nad úrovní horního okraje sítě

Blok: blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Blok je dokončený, kdykoliv se blokující dotkne míče. Dokončit blok je povoleno pouze hráčům přední řady.
Dotek bloku: u jednoho nebo více blokujících se mohou vyskytnout následné doteky za předpokladu, že tyto doteky jsou uskutečněny v průběhu jedné akce. Tyto doteky mohou být provedeny kteroukoliv částí těla. Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť za předpokladu, že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí dokud soupeř neprovedl útočný úder. Dotek míče při bloku není započítáván jako odbití družstva. První odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem, včetně toho, který se dotknul míče během bloku. Blokovat soupeřovo podání je zakázáno.

Neoprávněné žádosti: je neoprávněné žádat o přerušení během rozehry nebo v okamžiku, či po zapískání na podání. Neoprávněná je i žádost o přerušení neoprávněným členem družstva. Je neoprávněné žádat o přerušení pro střídání hráče, nebyla-li hra ještě zahájena po předchozím střídání stejného družstva nebo po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání hráčů.

Neoprávněná činnost družstva, která brání zbovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje : zdržování střídání, prodlužování ostatních přerušení hry i po pokynu k zahájení hry, žádost o neoprávněné střídání, opakování neoprávněné žádosti, zdržování hry členem družstva.

Pravidla beachvolejbalu

Pokud rozhodujete beach volejbalové zápasy, měli byste znát jejich pravidla, proto jsme se rozhodli je na našich stránkách otisknout a doplnit Paldovým komentářem sporných momentů:

 • Rozhodčí by měl před každým zahájením rozehry očima zkontrolovat podávajícího hráče, poté se podívat na přihrávající tým, jestli je připraven a písknout.
 • Blokování se řídí pravidly indoor volejbalu, proto se může blokovat i jednou rukou, zablokovat míč do strany, ale nesmí se míč podržet a hodit (říkám tomu akce na dvě doby – chytne? a hodí?).
 • Akce na dvě doby platí i u nahrávky, pak je to tažený míč, kdy ho chytí? buď daleko od sebe nebo za hlavou, stáhne? ho k bradě a odbije?. Tažený míč se píská i tehdy, když si ho hráč nechá spadnout pod úroveň brady. Dvojákem se rozumí nestejné přiložení rukou na míč – tím se špatně vytvoří ko?íček a rozrotuje tak míč. V Zimní beach lize jsou pravidla benevolentněj?í, rozhodčí jsou ve vrcholných soutěžích velice striktní. Zvládnutí dobře provedené nahrávky je alfou a omegou vevrcholovém beach volejbalu.
 • Často sly?ím rozhodčí z řad hráčů jak komentují chybu slovy „prsty přes“, přitom jediné kritérium je dvoják nebo tažený míč. „Prsty přes“ jsou chybou, pokud je míč zahrán mimo osu ramen a nohou nahrávajícího a ta se píská jako tažený míč. Termín „prsty přes“ v rozhodcovské bran?i neexistuje.
 • Nespojené ruce u míčů letících na „kapličku“ také nejsou chybou. Kritérium je dvoják, a ten se pozná tak, že míč odletí nekontrolovatelně od jedné ruky do druhé a pryč. Pokud míč hráč zpracuje i rozpojenými dlaněmi, a není to dvoják či tažený míč, není to chyba.
 • Tažený míč jednou rukou je takový, který sotva dosáhneme a jsme nuceni ho hrát části prstů otevřené dlaně. Pokud je ale dlaň a ruka zpevněná a udeříme do míče celou plochou dlaně (tak jak to učím své svěřence), je to v pořádku.
 • Pod?lap koncové čáry nohou při podání je také chyba!
 • Koučování není povoleno, ale při některých světových turnajích bylo zkouženo, závěry zatím neznáme.
 • Hráč se při sporném míči (aut nebo dobrý) nesmí jít přesvědčit na stranu soupeře, přestupek je trestán červenou kartou. Smí však poprosit rozhodčího, aby ?el míč zkontrolovat a rozhodnout tak správně.
 • Hraje se na dotek lajny nebo otisk? Pravidla jasně definují, že míč je dobrý, pokud se dotkne povrchu hři?tě, včetně vymezujících lajn. Pokud je lajna zvednutá díky nerovnostem nebo je překroucená a stojí, každý její dotek je pova?ován jako míč v hři?ti. Proto je vhodné upravovat povrch hři?tě pod v?emi lajnami.
 • Jakmile je hráč v síti jakoukoliv částí těla, většinou při blokování, často používá argument „a? po dopadu“. Míč, který letí rychlostí a? 120 km/h, je však v 99,9% případů na zemi dřív ne? hráč dopadne na zem.
 • Na závěr bych okomentoval situaci, kdy míč letí v blízkosti sítě a útočící hráč protlačí míč (nebo jej natlačí na blok a nasměruje do autu) do pole bránícího hráče. může to být současný úder, kdy útočník i obránce zahrají míč současně ( a pak mohou i otevřenou dlaní) nebo útočník se dotkne míče jako první, v tom případě ho musí hrát kobrou, pěstí či úderem. Pokud ho zahraje otevřenou dlaní (jako ulívku v šestkovém volejbale, která není v beach volejbale povolena) je to ihned chyba a píská se tažený míč! Platí, že neexistuje v případě současného úderu nový míč.

takže – rozhodčí z řad hráčů – nenechejte se ukecat silněj?í povahou a rozhodujte podle svého svědomí. Nový míč klidně dejte, pokud si nejste jistí, není to známka nejistoty. Palda

Převzato z
http://www.beachklub.cz/pravidla-beachvolejbalu-content-25.html